mechanik ChojnaProgram Operacyjny
Inteligentny Rozwój

ATS BĘDZAK Spółka Jawna otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

- cele projektu: otrzymane dofinansowanie ATS BĘDZAK Spółka Jawna będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania podmiotu oraz wydatki związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, zakup towarów handlowych i materiałów czy ubezpieczenie działalności.

- planowane efekty: utrzymanie płynności finansowej spółki, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

- wartość projektu: 258.467,31 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 31/100)

- wkład Funduszy Europejskich: 258.467,31 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 31/100)